Sự khác biệt giữa tiến hóa và đột biến là gì?


Câu trả lời 1:

Đột biến xảy ra đầu tiên. Nếu nó mang lại một số lợi thế cho vật chủ, như vậy nó được truyền cho nhiều con cái hơn, thì đặc điểm đó, nếu nó tiếp tục mang lại lợi thế cho các thế hệ kế tiếp đại diện cho một sự khác biệt trong loài đó và bây giờ là một sự tiến hóa mà cuối cùng tất cả các loài đó sẽ chứa các đặc điểm khác nhau.


Câu trả lời 2:

Đột biến là sự thay đổi DNA trong một tế bào của một cá thể. Phần lớn các đột biến xảy ra trong các tế bào soma (cơ thể) và không thể truyền qua. Chỉ các đột biến xảy ra trong các tế bào dòng mầm (tế bào giới tính) có thể được truyền lại cho con cháu.

Sự tiến hóa là sự thay đổi di truyền trong quần thể theo thời gian. Nó không phải là một quá trình của các tế bào riêng lẻ hoặc các dạng sống riêng lẻ.


Câu trả lời 3:

Đột biến xảy ra ở cá nhân. Sự tiến hóa xảy ra trong quần thể.

Vì vậy, giả sử bạn có dân số 100.000 cá thể và một cá thể mới được sinh ra có phiên bản đột biến của một gen cụ thể. Dân số nói chung chỉ thay đổi (tiến hóa) đến một mức độ rất nhỏ.

Bây giờ, giả sử đó là một ngàn thế hệ sau, và vì may mắn (trôi dạt gen) hoặc vì những lợi thế do gen đột biến (chọn lọc), các bản sao của gen đột biến đã được truyền qua các thế hệ mà bây giờ gen đột biến là phiên bản phổ biến nhất của gen đó trong dân số. Đó là sự tiến hóa, bởi vì sự thay đổi đã xảy ra trong dân số. Nhưng nó không yêu cầu bất kỳ đột biến nào nữa.


Câu trả lời 4:

Đột biến xảy ra ở cá nhân. Sự tiến hóa xảy ra trong quần thể.

Vì vậy, giả sử bạn có dân số 100.000 cá thể và một cá thể mới được sinh ra có phiên bản đột biến của một gen cụ thể. Dân số nói chung chỉ thay đổi (tiến hóa) đến một mức độ rất nhỏ.

Bây giờ, giả sử đó là một ngàn thế hệ sau, và vì may mắn (trôi dạt gen) hoặc vì những lợi thế do gen đột biến (chọn lọc), các bản sao của gen đột biến đã được truyền qua các thế hệ mà bây giờ gen đột biến là phiên bản phổ biến nhất của gen đó trong dân số. Đó là sự tiến hóa, bởi vì sự thay đổi đã xảy ra trong dân số. Nhưng nó không yêu cầu bất kỳ đột biến nào nữa.