Sự khác biệt chính giữa chuyển động dao động và chuyển động qua lại là gì?


Câu trả lời 1:

To và fro có nghĩa là chuyển động tiến và lùi của một vật về vị trí cân bằng. Chẳng hạn, chuyển động của một con lắc, nó di chuyển từ bên này sang bên khác và sau đó quay trở lại vị trí bắt đầu. Loại chuyển động này được gọi là chuyển động tới và lui.

Đi theo dao động

Dao động là bất kỳ số lượng khác nhau trong một mô hình thông thường. Nó có thể là vị trí của một vật thể, hoặc nó có thể là một thứ gì đó không hữu hình như điện trường hoặc từ trường hoặc nó có thể hoàn toàn trừu tượng.