Sự khác biệt giữa các gói word2vec và gensim Python cho NLP là gì?


Câu trả lời 1:
  1. Gensim không phải là một kỹ thuật. Gensim là gói NLP chứa các triển khai hiệu quả của nhiều chức năng nổi tiếng cho các nhiệm vụ mô hình hóa chủ đề như tf lao idf, phân bổ Dirichlet tiềm ẩn, phân tích ngữ nghĩa tiềm ẩn. Mặt khác, Word2Vec là một triển khai của mô hình Skip gram để xây dựng các biểu diễn vectơ "từ" tức là lấy một khối lượng lớn và tạo ra các vectơ số thực cho mỗi "từ" duy nhất mà sau đó có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng NLP. đã chuyển word2vec bên trong nó với chức năng bổ sung Trang trên radimrehurek.com