Sự khác biệt giữa tự nhiên và khái niệm là gì?


Câu trả lời 1:

Sự khác biệt giữa tự nhiên và khái niệm là gì?

Trong tự nhiên, vật chất được gọi là những gì tồn tại và cấu thành một cách thực tế và khách quan những cơ thể tạo ra không gian vô lượng.

Sự tồn tại và cách tồn tại của vật chất không phụ thuộc vào bất kỳ Sinh mệnh nào đang quan sát nó, nghĩa là nó tồn tại bởi chính nó và do đó, có tính chất khách quan.

Vật chất có thể biết được bởi chính nó là một sinh vật tích hợp. Và, nó nhắc lại, nó tự tạo ra kiến ​​thức của chính nó. Các thuộc tính của nó là vô thường, nghĩa là, chúng tạo thành nó, và chúng không được tạo ra.

Các khái niệm (từ khái niệm Latinh) "là những đơn vị cơ bản nhất của tất cả các dạng tri thức của con người"; 2 công trình xây dựng hoặc tự dự đoán về tinh thần, bằng cách đó chúng tôi hiểu kinh nghiệm. Những cấu trúc này phát sinh thông qua việc tích hợp vào các lớp hoặc danh mục, nhóm nhóm kiến ​​thức mới và trải nghiệm mới của chúng tôi với kiến ​​thức và kinh nghiệm được lưu trữ trong bộ nhớ.

Nó được coi là một đơn vị nhận thức của ý nghĩa; một nội dung tinh thần đôi khi được định nghĩa là một "đơn vị kiến ​​thức".