Sự khác biệt giữa phân tử và nốt ruồi là gì?


Câu trả lời 1:

MOLES chỉ là một số như đề cập đến chuối chục chục chuối thay vì 12 quả chuối có giá trị 6.023 * 10 ^ 23 (Số Avagadro). Và một phân tử là một thực thể duy nhất của hợp chất như phân tử nước (H 2 O) bao gồm một nguyên tử oxy và hai nguyên tử hydro.

Nếu một cụm từ như A MOLE OF CARBONDIOXIDE được sử dụng, nó được sử dụng để đề cập đến 6.023 * 10 ^ 23 Phân tử (số Avagadro của Thực thể đơn của cùng một hợp chất (đặc tính giống hệt nhau) bao gồm một carbon và hai nguyên tử oxy).

Nếu bạn thích cách tiếp cận của tôi upvote và chia sẻ.


Câu trả lời 2:

mol, cũng được đánh vần mol, trong hóa học, một đơn vị khoa học tiêu chuẩn để đo lượng lớn các thực thể rất nhỏ như nguyên tử, phân tử hoặc các hạt được chỉ định khác. Nốt ruồi chỉ định một số lượng cực lớn các đơn vị, 6.02214179 × 1023, là số lượng nguyên tử được xác định bằng thực nghiệm được tìm thấy trong 12 gram carbon-12. Carbon-12 được chọn tùy ý để làm tiêu chuẩn tham chiếu của đơn vị mol cho Hệ thống đơn vị quốc tế (SI).

Chia khối lượng đã biết của hợp chất cho khối lượng mol của nó để tính số mol.

Nhân số mol với hằng số Avogadro, 6.022 x 10 ^ 23, để tính số lượng phân tử trong mẫu của bạn.


Câu trả lời 3:

H2O là một phân tử và có 1 mol

2H2O cũng là phân tử nhưng có 2 mol

nó có nghĩa là phân tử là nhóm các nguyên tử tạo ra nó và nốt ruồi đã cho chúng ta biết chúng ta đang dùng bao nhiêu phân tử

Nốt ruồi thể hiện số lượng chúng ta đang dùng trong một phản ứng hóa học như trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đã sử dụng hàng chục; Kilôgam; lít vv

các phân tử và hợp chất rất nhỏ, chúng tôi không thể đo lường điều này theo hàng chục; kg vì vậy chúng tôi đo nó theo nốt ruồi.