Sự khác biệt giữa HRIS, HCM và HRMS là gì?


Câu trả lời 1:

Biểu đồ HRIS so với HCM so với HRMS dưới đây cho thấy sự khác biệt lớn về chức năng giữa ba từ viết tắt và chức năng nào nên được liên kết với nhau.

HRIS (Hệ thống thông tin nguồn nhân lực)

Phần mềm HRIS được thiết kế để quản lý con người, chính sách và thủ tục.

HCM (Quản lý nguồn nhân lực)

Phần mềm HCM bao gồm mọi yếu tố của HRIS, nhưng thêm Quản lý tài năng và các khả năng toàn cầu như đa ngôn ngữ, đa tiền tệ, định dạng quốc gia cụ thể và có thể nội địa hóa.

HRMS (Hệ thống quản lý nguồn nhân lực)

Các nhà cung cấp phần mềm Hệ thống quản lý nhân sự thường bao gồm mọi yếu tố của HRIS và nhiều yếu tố bao gồm các khả năng của HCM. Bởi vì doanh nghiệp HRMS rất lớn và đáp ứng nhiều yêu cầu về quy mô và quy mô nhân viên như vậy, không phải tất cả các nhà cung cấp HRMS đều có thành phần Quản lý tài năng tiến bộ có trong đề nghị của họ.


Câu trả lời 2:

HRIS là từ viết tắt của hệ thống thông tin nguồn nhân lực, còn HRMS là viết tắt của hệ thống quản lý nhân sự hoặc phần mềm. Ở cấp độ cao nhất, các thuật ngữ này được sử dụng thay thế cho nhau để thể hiện các hệ thống công nghệ được sử dụng trong các chức năng nhân sự.

HCM (Quản lý vốn con người) đề cập đến cách tiếp cận tổng thể mà một công ty thực hiện để quản lý tài sản quan trọng nhất của mình: con người. HCM là một cách tiếp cận tập trung vào con người để tận dụng tối đa nguồn nhân lực của công ty và đề cập đến cả các yếu tố chiến lược và công nghệ cần thiết để giải quyết một loạt các hoạt động liên quan đến nhân sự. HCM cung cấp cho các doanh nghiệp khả năng báo cáo và phân tích dữ liệu nguồn nhân lực để đưa ra các quyết định tổ chức chiến lược tốt hơn.


Câu trả lời 3:

HRIS là từ viết tắt của hệ thống thông tin nguồn nhân lực, còn HRMS là viết tắt của hệ thống quản lý nhân sự hoặc phần mềm. Ở cấp độ cao nhất, các thuật ngữ này được sử dụng thay thế cho nhau để thể hiện các hệ thống công nghệ được sử dụng trong các chức năng nhân sự.

HCM (Quản lý vốn con người) đề cập đến cách tiếp cận tổng thể mà một công ty thực hiện để quản lý tài sản quan trọng nhất của mình: con người. HCM là một cách tiếp cận tập trung vào con người để tận dụng tối đa nguồn nhân lực của công ty và đề cập đến cả các yếu tố chiến lược và công nghệ cần thiết để giải quyết một loạt các hoạt động liên quan đến nhân sự. HCM cung cấp cho các doanh nghiệp khả năng báo cáo và phân tích dữ liệu nguồn nhân lực để đưa ra các quyết định tổ chức chiến lược tốt hơn.


Câu trả lời 4:

HRIS là từ viết tắt của hệ thống thông tin nguồn nhân lực, còn HRMS là viết tắt của hệ thống quản lý nhân sự hoặc phần mềm. Ở cấp độ cao nhất, các thuật ngữ này được sử dụng thay thế cho nhau để thể hiện các hệ thống công nghệ được sử dụng trong các chức năng nhân sự.

HCM (Quản lý vốn con người) đề cập đến cách tiếp cận tổng thể mà một công ty thực hiện để quản lý tài sản quan trọng nhất của mình: con người. HCM là một cách tiếp cận tập trung vào con người để tận dụng tối đa nguồn nhân lực của công ty và đề cập đến cả các yếu tố chiến lược và công nghệ cần thiết để giải quyết một loạt các hoạt động liên quan đến nhân sự. HCM cung cấp cho các doanh nghiệp khả năng báo cáo và phân tích dữ liệu nguồn nhân lực để đưa ra các quyết định tổ chức chiến lược tốt hơn.