Sự khác biệt giữa điểm sôi và điểm chớp cháy là gì?


Câu trả lời 1:

Điểm sôi: - nhiệt độ tại đó chất lỏng sôi và biến thành hơi.

Điểm chớp cháy: - nhiệt độ tại đó một hợp chất hữu cơ cụ thể tạo ra hơi đủ để đốt cháy trong không khí.

Nếu bạn đã thực hiện bất kỳ thử nghiệm, bạn sẽ hiểu nó tốt hơn. Tại điểm chớp cháy, khi lửa được đưa đến gần bề mặt chất lỏng đó, nó sẽ bốc cháy.


Câu trả lời 2:

Đối với bất kỳ chất lỏng nào ở bất kỳ nhiệt độ nào, một lượng chất lỏng nhất định sẽ rời khỏi pha lỏng và tồn tại dưới dạng hơi trên chất lỏng - tạo ra cái gọi là áp suất hơi của chất lỏng. Khi nhiệt độ tăng, áp suất hơi tăng.

Bây giờ, để duy trì sự đốt cháy, bạn phải có một lượng hơi nhất định. Điểm chớp cháy của chất lỏng là nhiệt độ thấp nhất mà tại đó sẽ có đủ hơi để duy trì sự cháy. Một lưu ý quan trọng là điểm chớp cháy KHÔNG phải là nhiệt độ mà chất lỏng sẽ tự bốc cháy. Bạn vẫn cần một nguồn đánh lửa bên ngoài. Mục đích của việc biết điểm chớp cháy chủ yếu là vấn đề an toàn - chất lỏng có điểm chớp cháy thấp hơn dễ cháy hơn ở nhiệt độ phòng và do đó nguy hiểm hơn.

Điểm sôi là nhiệt độ tại đó áp suất hơi bằng áp suất khí quyển, do đó nó là nhiệt độ mà pha lỏng sẽ bắt đầu chuyển sang chất khí.


Câu trả lời 3:

Đối với bất kỳ chất lỏng nào ở bất kỳ nhiệt độ nào, một lượng chất lỏng nhất định sẽ rời khỏi pha lỏng và tồn tại dưới dạng hơi trên chất lỏng - tạo ra cái gọi là áp suất hơi của chất lỏng. Khi nhiệt độ tăng, áp suất hơi tăng.

Bây giờ, để duy trì sự đốt cháy, bạn phải có một lượng hơi nhất định. Điểm chớp cháy của chất lỏng là nhiệt độ thấp nhất mà tại đó sẽ có đủ hơi để duy trì sự cháy. Một lưu ý quan trọng là điểm chớp cháy KHÔNG phải là nhiệt độ mà chất lỏng sẽ tự bốc cháy. Bạn vẫn cần một nguồn đánh lửa bên ngoài. Mục đích của việc biết điểm chớp cháy chủ yếu là vấn đề an toàn - chất lỏng có điểm chớp cháy thấp hơn dễ cháy hơn ở nhiệt độ phòng và do đó nguy hiểm hơn.

Điểm sôi là nhiệt độ tại đó áp suất hơi bằng áp suất khí quyển, do đó nó là nhiệt độ mà pha lỏng sẽ bắt đầu chuyển sang chất khí.


Câu trả lời 4:

Đối với bất kỳ chất lỏng nào ở bất kỳ nhiệt độ nào, một lượng chất lỏng nhất định sẽ rời khỏi pha lỏng và tồn tại dưới dạng hơi trên chất lỏng - tạo ra cái gọi là áp suất hơi của chất lỏng. Khi nhiệt độ tăng, áp suất hơi tăng.

Bây giờ, để duy trì sự đốt cháy, bạn phải có một lượng hơi nhất định. Điểm chớp cháy của chất lỏng là nhiệt độ thấp nhất mà tại đó sẽ có đủ hơi để duy trì sự cháy. Một lưu ý quan trọng là điểm chớp cháy KHÔNG phải là nhiệt độ mà chất lỏng sẽ tự bốc cháy. Bạn vẫn cần một nguồn đánh lửa bên ngoài. Mục đích của việc biết điểm chớp cháy chủ yếu là vấn đề an toàn - chất lỏng có điểm chớp cháy thấp hơn dễ cháy hơn ở nhiệt độ phòng và do đó nguy hiểm hơn.

Điểm sôi là nhiệt độ tại đó áp suất hơi bằng áp suất khí quyển, do đó nó là nhiệt độ mà pha lỏng sẽ bắt đầu chuyển sang chất khí.


Câu trả lời 5:

Đối với bất kỳ chất lỏng nào ở bất kỳ nhiệt độ nào, một lượng chất lỏng nhất định sẽ rời khỏi pha lỏng và tồn tại dưới dạng hơi trên chất lỏng - tạo ra cái gọi là áp suất hơi của chất lỏng. Khi nhiệt độ tăng, áp suất hơi tăng.

Bây giờ, để duy trì sự đốt cháy, bạn phải có một lượng hơi nhất định. Điểm chớp cháy của chất lỏng là nhiệt độ thấp nhất mà tại đó sẽ có đủ hơi để duy trì sự cháy. Một lưu ý quan trọng là điểm chớp cháy KHÔNG phải là nhiệt độ mà chất lỏng sẽ tự bốc cháy. Bạn vẫn cần một nguồn đánh lửa bên ngoài. Mục đích của việc biết điểm chớp cháy chủ yếu là vấn đề an toàn - chất lỏng có điểm chớp cháy thấp hơn dễ cháy hơn ở nhiệt độ phòng và do đó nguy hiểm hơn.

Điểm sôi là nhiệt độ tại đó áp suất hơi bằng áp suất khí quyển, do đó nó là nhiệt độ mà pha lỏng sẽ bắt đầu chuyển sang chất khí.