Sự khác biệt giữa "nỗ lực" và "thử" trong các câu sau đây là gì?


Câu trả lời 1:
Có gì khác nhau giữa "cố gắng" và "thử" trong các câu sau đây? Rất ít người biết rằng cô ấy đã từng cố tự tử. Mọi người biết rằng cô ấy đã từng cố tự tử.

Hai từ này là từ đồng nghĩa của nhau, nhưng để cố gắng thành công thì ý nghĩa của việc không thành công, trong khi đó, để dùng thử thì không thành công.

Nỗ lực: thử không thành công. Thử: nỗ lực để hoàn thành một cái gì đó

Câu trả lời 2:

Theo định nghĩa, không có sự khác biệt giữa "thử" và "cố gắng", ngoại trừ việc thứ hai là chính thức hơn.

Nhưng (đây là một ngoại lệ lớn) cụm từ "cố gắng tự tử" là tiếng Anh chuẩn.

Vì vậy, tiêu chuẩn là cách sử dụng để đề nghị ai đó đã "thử tự tử" nghe có vẻ sai. "Đã thử tự tử" là có thể, mặc dù.

Tại sao điều này là, tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng đó là như vậy.

Từ cuối cùng của tôi là "bài học."