Sự khác biệt giữa một người đàn ông bình thường và một người đàn ông bất thường là gì?


Câu trả lời 1:

Người bình thường - Đang hỏi câu hỏi này.

Người bất thường - Đang trả lời câu hỏi này.

Nhưng bạn nói 'đàn ông', vì vậy tôi hiểu, nó phải cụ thể về giới tính. Trong trường hợp đó tôi muốn bạn liên lạc với bác sĩ và kiểm tra toàn thân để biết bạn có phù hợp với hạng mục bình thường hay không. Nếu bạn phù hợp với thể loại bình thường, hãy yêu cầu bác sĩ xác định người đàn ông bất thường bằng hình ảnh minh họa và nếu bạn phù hợp với thể loại bất thường, hãy hỏi người đàn ông bình thường có gì mà bạn không có hoặc có quá nhiều.