Sự khác biệt giữa một tạp chí và một hội nghị là gì?


Câu trả lời 1:

Tôi ngạc nhiên một sinh viên kỹ thuật (Khoa học máy tính) theo hồ sơ của bạn hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Một tạp chí là một tạp chí hoặc định kỳ trong đó các bài báo được in và lưu hành. Một hội nghị là một cuộc họp được tổ chức trong hai hoặc ba ngày, trong đó các nhà nghiên cứu trình bày những phát hiện của họ dưới dạng các bài báo và một vài cuộc thảo luận có thể xảy ra. Hầu hết các hội nghị đưa ra một tập ràng buộc gọi là Kỷ yếu của Hội nghị, trong đó các tài liệu nghiên cứu được trình bày được công bố.