Sự khác biệt giữa rơle vận hành tranformer hiện tại và rơle quá tải nhiệt thông thường là gì?


Câu trả lời 1:

Nói chung CT được sử dụng trong bảo vệ khác biệt. Trong đó, rơle hoạt động khi dòng đến và đi không giống nhau. Sự khác biệt của các dòng chảy này thực sự chảy qua và thực sự hoạt động.

Trong OLR nhiệt, dòng điện cao do quá tải làm cho rơle ngắt.

Vì vậy, về cơ bản, CT hoạt động thực sự cảm nhận được sự khác biệt của dòng điện và OLR nhiệt cảm nhận được dòng quá tải.