Có gì khác biệt giữa chế độ fastboot và recovery trong Android?


Câu trả lời 1:

Nói một cách đơn giản

Với chế độ fastboot, bạn có thể sửa đổi các phân vùng hệ thống thường được thực hiện từ PC thông qua cáp USB.

Chế độ Fastboot về cơ bản được sử dụng để mở khóa bộ nạp khởi động hoặc cài đặt phục hồi tùy chỉnh (cũng có nhiều chức năng khác).

Trong khi chế độ phục hồi có thể được nói là một thay thế cho fastboot, thì phục hồi là gì, nó cho phép bạn cài đặt các bản cập nhật khác nhau cho hệ thống, mod, hạt nhân, v.v. Nó được truy cập từ chính thiết bị.

Một recovery có giao diện người dùng trong khi để sử dụng fastboot, các lệnh phải được gõ từ PC.