Hai số theo tỷ lệ 3: 9. Sự khác biệt giữa các số là 9. Tổng của chúng là gì?


Câu trả lời 1:

Bạn bè…!.

Đặt số hữu tỉ giữa hai số là x

Hai số theo tỷ lệ 3: 9

Theo đó, hai số là 3x và 9x

Sự khác biệt giữa các số là 9

9x - 3x = 9

6x = 9

x = 9/6

x = 3/2

x = 1,5

Số hữu tỉ là 1,5, do đó hai số là

Số đầu tiên 3x = 3 × 1,5 = 4,5

Số thứ hai = 9x = 9 × 1,5 = 13,5

Tổng của hai số này

4,5 + 13,5 = 18,0

Trả lời hai số là 4,5 và 13,5 và tổng của chúng là 18,0