cách tạo một lớp trình điều khiển trong java


Câu trả lời 1:

Lớp đối tượng có trong java.langpackage. Mọi lớp trong Java đều có nguồn gốc trực tiếp hoặc gián tiếp từ lớp Object. Nếu một Lớp không mở rộng bất kỳ lớp nào khác thì nó là lớp con trực tiếp của Đối tượng và nếu mở rộng lớp khác thì nó là một dẫn xuất gián tiếp. Do đó, các phương thức của lớp Đối tượng có sẵn cho tất cả các lớp Java. Do đó lớp Đối tượng hoạt động như một gốc của hệ thống phân cấp kế thừa trong bất kỳ Chương trình Java nào.