cách chuyển đổi cơ số 8 sang cơ số 2


Câu trả lời 1:

Nếu số của bạn đã ở cơ số 8 (bát phân), thì rất dễ dàng chuyển nó sang cơ số 2 (nhị phân) vì mỗi chữ số bát phân có thể được biểu diễn bằng ba bit (chữ số nhị phân), như sau:

  • Thay mỗi chữ số không (0) trong số bát phân bằng “000”
  • Thay thế từng cái (1) bằng “001”
  • Thay thế từng 2 bằng “010”
  • Mỗi 3 trở thành “011”
  • Mỗi 4 trở thành "100"
  • 5 trở thành “101”
  • 6 trở thành “110”
  • 7 trở thành “111”

Chỉ cần thay đổi từng chữ số bát phân {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} tương ứng với 3 bit {000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111}.

Các số thập lục phân có thể được chuyển đổi tương tự sang nhị phân bằng cách thay thế mỗi chữ số thập lục phân bằng bốn bit.


Câu trả lời 2:

Cách dễ nhất để chuyển đổi hệ thống số nhị phân (cơ số 2) sang bát phân (cơ số 8) là nhóm số nhị phân đã cho thành 3 bit (2 ^ \ mathbf {3}) trái (và phải đối với phần phân số) thành dấu thập phân.

Đây (10110) _2 = (10 \; \; 110) _2

Sau đó chuyển đổi từng nhóm số nhị phân sang bát phân tương đương như bên dưới.

(10 \; \; 110) _2 = \ mathbf {(26) _8}

Lấy một ví dụ khác

(10110.1111) _2 = (\ mathbf {0} 10 \; \; 110 \;. \; 111 \; \; 1 \ mathbf {00}) _ 2 (quan sát tiền tố 0 đậm trong nhóm nhị phân của nhóm cực trái và cực phải nhóm dấu thập phân để làm cho nó thành một nhóm 3 bit)

(26,74) _8

Tương tự, bạn có thể chuyển đổi số bát phân đã cho sang số nhị phân chỉ bằng cách viết 3 bit nhị phân tương đương với số bát phân đã cho.

(0) _8 = (000) _2

(1) _8 = (001) _2

\ vdots

(7) _8 = (111) _2

Ví dụ,

(345.67) _8 = \ mathbf {(011 \; 100 \; 101.110 \; 111)}


Câu trả lời 3:

Chuyển từng chữ số sang dạng nhị phân 3 chữ số và đặt nó vào cùng một vị trí. Ví dụ.

Hãy để chúng tôi có một không. ở dạng cơ số 8 tức là 61

thì cuộc hội thoại cơ sở 2 của nó sẽ là 110001

Chúng tôi cũng có thể kiểm tra xem nó có đúng hay không bằng cách chuyển đổi cả hai số không ở dạng cơ sở 10 sẽ cho ví dụ trên

(6 × (8 ^ 1)) + (1 × (8 ^ 0)) = 49

(1 × (2 ^ 5)) + (1 × (2 ^ 4)) + (0 × (2 ^ 3)) + (0 × (2 ^ 2)) + (0 × (2 ^ 1)) + (1 × (2 ^ 0)) = 49


Câu trả lời 4:

Chuyển đổi từ bát phân sang nhị phân rất dễ dàng. Chỉ cần thay một chữ số bát phân bằng ba chữ số nhị phân tương ứng: 0 đến 000, 1 đến 001, 2 thành 010, 3 thành 011, 4 thành 100, 5 thành 101, 6 thành 110, 7 thành 111.


Câu trả lời 5:

cách dễ nhất là… .. đầu tiên chuyển số thành cơ số 10 sau đó chuyển thành cơ số 2

ví dụ: 46 cơ số 8

= (4 * 8 ^ 1) + (6 * 8 ^ 0)

= 32 + 6

= 38

lưu ý * 38 là cơ số 10

chia 38 cho hai liệt kê phần còn lại sang một bên

lặp lại cho đến khi bạn đạt đến con số 0


Câu trả lời 6:

Cơ số là 8 vì vậy lũy thừa là 2 nếu chúng ta muốn chuyển đổi cơ số là 2 thì tìm xem 2 nâng lên 8 là bao nhiêu. Ta nhận được 3 là 2 thành2 thành2 = 8. 2 ^ 3Into2 bằng 2 ^ 6


Câu trả lời 7:

Lấy từng chữ số trong cơ số 8 và chuyển nó thành 3 chữ số nhị phân trong cơ số 2. Ví dụ, nếu bạn thấy số 6 trong cơ số 8, hãy chuyển nó thành 110, là 6 trong cơ số hai.


Câu trả lời 8:

Vì 8 là lũy thừa của 2 nên chúng ta có thể chuyển đổi từng chữ số:

0_8 = 000_2 1_8 = 001_2 2_8 = 010_2 3_8 = 011_2 4_8 = 100_2 5_8 = 101_2 6_8 = 110_2 7_8 = 111_2

Thí dụ:

361_8 = 011110001_2


Câu trả lời 9:

Một cách ngu ngốc là chuyển đổi sang cơ số 10, rồi sang cơ số 2.

Lưu ý rằng bộ ba trong cơ số 2 chuyển đổi thành cơ số 8:

111 cơ số 2 → 7 cơ số 8, v.v.


Câu trả lời 10:

8/2 = 4 rem 0

4/2 = 2 còn lại 0

2/2 = 1 rem 0

8 cơ số 10 đến cơ số 2 = 1000 cơ số 2

1 x 2 ^ 3 + 0 x 2 ^ 2 + 0 x 2 ^ 1 + 0 x 2 ^ 0

8 + 0 + 0 + 0 = 8 cơ số 10


Câu trả lời 11:

8 = 4 \ lần 2 + 0

4 = 2 \ lần 2 + 0

2 = 2 \ lần 1 + 0

8 = (1 \, 0 \, 0 \, 0) _2